Varetagelse af  Databeskyttelsesforordningen af 25. maj 2018
hos Odense Massage Terapi.

 

Hjemmesiden:

Denne hjemmeside indsamler ikke oplysninger om dig.

 

Klinikken:

Når du kommer første gang, fortæller jeg dig om dataindsamling, dataopbevaring og samtykkeerklæringen.

Herefter kan du udfylde og underskrive samtykkeerklæringen. Det er en erklæring, hvor du giver din tilladelse til, at jeg skriver og opbevarer en journal om din behandling hos mig.

Journalen indeholder følgende oplysninger:

- Personoplysninger: Navn, adresse, tlf.nr., mail og cpr.nr. / fødselsdag.

Disse oplysninger bruges udelukkende til at identificere dig som klient og evt. indberette din behandling til sygeforsikringen Danmark eller anden sundhedsforsikring.

- Helbredsoplysninger: De oplysninger, som du giver mig om dit helbred og hvorfor du ønsker behandling.

Helbredsoplysningerne er nødvendige for at kunne udarbejde en handlingsplan og give dig den bedst mulige behandling.

- Behandlingsnotater: En beskrivelse af den behandling, jeg giver dig og hvordan den virker for dig.

Som klient har du ifølge Databeskyttelsesforordningen af 25. maj 2018 ret til journalindsigt, berigtigelse, mulighed for datasletning, dataportabilitet og indsigelse, samt til at trække din tilladelse/dit samtykke til dataindsamling og journalføring tilbage.

Klinikken er forpligtet til at føre journal over enhver klient/behandling. Dette er beskrevet i Lov nr. 351 af 19/5 2004 om brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere.
Hvis du ikke ønsker at underskrive samtykkeerklæringen eller senere trækker dit samtykke tilbage, er det derfor ikke muligt at starte eller fortsætte behandlingsforløbet.

 

Journaloplysninger kan efter dit ønske overføres til en anden behandler. Det sørger jeg for sker senest 4 uger efter, at du har bedt mig om overførslen.

Samtykkeerklæringer og journaler opbevares i papirform i et aflåst skab.

Samtykkeerklæringer og journaler slettes samtidig. Jeg sletter dine oplysninger på din anmodning eller senest 5 år efter vores seneste kontakt.

Papirjournaler makuleres, elektroniske journaler slettes fra klinikkens computer samt fra databehandlers (FDZ) database.

Hvis jeg i behandlingsøjemed tager foto, udprintes foto til journalen. Herefter slettes foto fra den digitale enhed fotoet er taget fra. Foto slettes på samme måde som journalen.

Ved samarbejde med kommunale instanser og sundhedsforsikringer, overføres dine personoplysninger og evt. helbredsoplysninger i krypteret form efter indhentning af særligt samtykke fra dig.

Sker der et væsentligt brud på personsikkerheden i klinikken iværksættes sikkerhedsforanstaltninger straks (indenfor 24 – 48 timer). Jeg underretter dig og Datatilsynet senest 72 timer efter jeg er blevet bekendt med bruddet.

Ønsker du at klage over databehandling hos mig, kan du indgive skriftlig klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, jf. gældende regler.